Všeobecné obchodní podmínky


1. Všeobecné ustanovení
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce, právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

2. Identifikační údaje poskytovatele
Ing. Eduard Karapetyan
IČ: 05019222
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8

3. Poskytované služby
organizace kroužků, táborů, exkurzí a vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na popularizaci vědy
Realizace a vývoj projektů a programů vedoucích k podpoře gramotnosti dětí a mládeže na poli vědy,
techniky a výzkumu.
Organizace workshopů a akcí pro děti a mládež zaměřených na podporu vědy a výzkumu.

4. Vznik smluvního vztahu

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projevení zájmu klienta (osobně, e-mailem, přihlášením na internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti žáka na akci, zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami podáním písemné přihlášky. Tuto písemnou přihlášku předá vedoucímu kroužku, táboru, exkurze a vzdělávacích programů pro děti a mládež. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška zaslaná e-mailem nebo přihlášení klienta na internetu.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká předáním písemné přihlášky poskytovateli. Klient se odevzdáním přihlášky zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah vzniká i doručením přihlášky e-mailem nebo registrací na internetu.

5. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být provedena do týdne od přihlášení a to těmito způsoby:

Převodem na účet poskytovatele. Je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci. Tyto údaje klient dodá poskytovateli služby. Faktura je vystavena se 14 denní splatností.
Ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově. Klient obdrží o platbě daňový doklad.
Platba se provádí za rok – 2 semestry (zaručuje uchování místa pro dítě v dané skupině během zaplaceného období).
Platba služby se provádí jednorázově, nebo ve splátkách na účet/ v hotovosti. Platba ve splátkách se provádí podle platebního kalendáře.

1. platba: do 15.09.2021
2. platba: do 15.12.2021
3. platba: do 15.02.2022
4. platba: do 15.04.2022


V případě opuštění kurzu za méně než 14 dní se registrační poplatek vrátí ve výši 50%.
V případě opuštění kurzu za méně než 7 dní se registrační poplatek nevrací.

Nemocenské průkazy jsou obnoveny návštěvou našich dalších kurzů v případě, že rodič oznámí klubu, že je 6 hodin před začátkem vyučování. V případě vynechání třídy bez dobrého důvodu je povolání zrušeno a tolerováno.
Odmítnutí permanentky je možné pouze při návštěvě prvních pěti tříd, v tomto případě se částka z semestru vrátí ve výši 50%.

6. Překážky na straně klienta
V případě nemožnosti klienta (žáka) účastnit se z důvodů dlouhodobé nemoci kroužku, táboru, exkurze a vzdělávacích programů pro děti a mládež, na který je přihlášen (nebo jiné aktivity), oznámí klient poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou nejpozději první den zakoupeného produktu. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený e-mail nebo SMS. Poskytovatel přijetí tohoto oznámení klientovi potvrdí.

V případě neúčasti klienta na některých lekcích (nebo jiné aktivity) nevzniká nárok klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části nebo na náhradu.

Nárok klienta na náhradu vzniká pouze v případě řádně omluvenou lekci.
Za řádně omluvenou lekci nebo jinou aktivitu je považována ta, ze které se omluvíte minimálně 24 hodin předem.

Náhrady za řádně omluvené hodiny je možné vybírat maximálně 2x v jednom kurzu v rámci stejného semestru. Můžete vybírat i z kurzů, na který nejste přihlášeni. Za nevyčerpané náhrady nevzniká nárok na vrácení peněz

7. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

Poskytovatel má právo v případě potřeby nahradit jednoho lektora jiným

Do tříd jsou povoleny pouze zdravé děti. Klub si vyhrazuje právo zabránit kýchání nebo kašlání dítěte, stejně jako výtok z nosu.

8. Storno podmínky poskytování služeb
Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně.

V případě vědeckých exkurzí jsou storno podmínky následující: Při odhlášení účastníka exkurze do tři pracovních dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % částky. V případě odhlášení účastníka do pěti pracovních dní předem náleží klientovi 50 % částky z ceny uhrazené aktivity. V případě doložení lékařského potvrzení do třech pracovních dnů po uskutečněné akci, vrátí poskytovatel klientovi celý poplatek snížený o skutečně vzniklé a vynaložené náklady poskytovatele.

V případě doložení lékařského potvrzení do třech pracovních dnů po uskutečněné akci, vrátí
poskytovatel klientovi celý poplatek snížený o skutečně vzniklé a vynaložené náklady poskytovatele.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z příměstského tábora:

odhlášení méně než 10 pracovních dní před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora
odhlášení méně než 5 pracovních dní před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora
Storno poplatky při jiné aktivity (napr. rodinné a firemní akce):

odhlášení méně než 10 pracovních dní před zahájením činí poplatek 50 % z celkové ceny akce
odhlášení méně než 5 pracovních dní před zahájením činí poplatek 100 % z celkové ceny akce
9. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt, apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu 4. je vzal navědomí.
V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah iběhem konání aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

10. Osobní údaje, souhlas se zpracováním
Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

11. Hmotná odpovědnost

Klient přejímá odpovědnost za svěřené hodnoty, to je za zboží, ceniny, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty.
V případě zjištěni poškození klient povinen nahradit ho v plné výši, pokud neprokáže, že poškození vzniklo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění

12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek.

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník pokud je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu. Více informací o mimosoudním řešení sporů zákazník nalezne zde.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.

V Praze dne 1. 1. 2020